INFORMACJA REKRUTACJA DO ŻŁOBKA W TWORKOWIE

INFORMACJA REKRUTACJA  DO ŻŁOBKA  W TWORKOWIE

Podstawą objęcia dziecka opieką w Żłobku jest złożenie przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA w okresie 

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci:
 2. w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3,
 3. zamieszkałe na terenie Gminy Krzyżanowice,

 4. w systemie dziennym,
 5. rodziców/opiekunów prawnych samotnie wychowujących dzieci, pracujących zawodowo
  lub uczących się w systemie dziennym,
 6. rodziców/opiekunów prawnych pracujących, z których przynajmniej 1 rodzic/opiekun prawny pracuje na terenie Gminy Krzyżanowice.
 7. Pierwszeństwo przy przyjęciu do Żłobka mają dzieci:
 8. z rodzin wielodzietnych (za rodziny wielodzietne uważa się rodziny mające troje i więcej dzieci);
 9. niepełnosprawne, których rodzic przedstawia orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli
  nie istnieją przeciwskazania do objęcia ich opieką;
 10. niepełnosprawne rodzeństwo kandydata.
 11. Kryteria o których mowa pkt. 3 są równoważne.
 12. W przypadku, kiedy po zastosowaniu kryteriów o których mowa w pkt. 3 liczba kart zgłoszeniowych nadal przekracza liczbę miejsc w Żłobku stosuje się kolejność wymienioną
  w pkt. 3.
 13. W przypadku, kiedy po zastosowaniu kryteriów o których mowa w pkt. 3 nadal dysponuje
  się wolnymi miejscami w żłobku o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia
  „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”.
 14. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka w związku z brakiem miejsc umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.
 15. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie
  z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.
 16. W ramach wolnych miejsc przyjęcia dzieci do Żłobka prowadzone są przez cały rok.

Przebieg rekrutacji odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1. Ogłoszenie naboru do Żłobka w formie pisemnej informacji, umieszczonej na tablicy ogłoszeń GZOKSiT oraz na stronie internetowej gminy.
 2. Złożenie do GZOKSiT w Krzyżanowicach, ul. Zamkowa 48, 47-451 Tworków;
   - KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA w terminie
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart zgłoszenia dziecka do żłobka na podstawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 22.08.2019 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych                       i nieprzyjętych do żłobka - (udostępnienie list w żłobku i GZOKSiT)
 5. Podpisanie umowy przez rodzica / prawnego opiekuna/ z placówką na świadczenie usługi do 31.08.2019 r. Nie podpisanie umów ww. terminie oznacza rezygnację z miejsca.

Wycieczka do zabytkowej stacji kolejki

Wycieczka do zabytkowej stacji kolejki

Czytaj więcej...

Międzynarodowego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych

Międzynarodowego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych pod patronatem Starosty Raciborskiego

1556298656foto213

Czytaj więcej...

Majowy festyn przy zamku w Chałupkach

Majowy festyn przy zamku w Chałupkach

1558212775ff 93

Czytaj więcej...

Przegląd Młodych Talentów

XXV Przegląd Młodych Talentów

Czytaj więcej...

Mały Śląski Recytatorek 2019

Mały Śląski Recytatorek 2019

65145048 427117244800920 1313014507894734848 n

Czytaj więcej...

XII Gminny Konkurs Gwary Śląskiej

XII Gminny Konkurs Gwary Śląskiej

Czytaj więcej...

Podkategorie

                                          Zrzut ekranu 2014-08-31 o 18.02.42