Informacja dla Rodziców Dzieci uczęszczających do Przedszkola w Tworkowie w roku szkolnym 2019/2020

Informacja dla Rodziców Dzieci uczęszczających do Przedszkola w Tworkowie

w roku szkolnym 2019/2020

Informacja dla Rodziców Dzieci uczęszczających do Przedszkola w Tworkowie

w roku szkolnym 2019/2020

 

W związku z licznymi ofertami ubezpieczenia dzieci przedszkolnych od nieszczęśliwych wypadków oraz sugestiami rodziców  od 01 września 2019r.  Rodzice , którzy chcą swoje dziecko ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków  dokonują tego indywidualnie, wybierając korzystną dla swojego dziecka ofertę ubezpieczenia  w dowolnie wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym dostępnym na rynku.

Dzieci , które uczęszczały do przedszkola są ubezpieczone do 31 .08.2019r.

Informacja MEN w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe[3] nie upoważniają dyrektora szkoły, przedszkola jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia[4].

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

                                          Zrzut ekranu 2014-08-31 o 18.02.42