Procedury Bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa Przedszkole w Tworkowie

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDSZKOLA W TWORKOWIE

 

 

Podstawa prawna:

 1. Statut Przedszkola w Tworkowie

 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz.U. z 2003r.Nr 6, poz. 69)

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i przedszkolach.

 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży (…)

 5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964 r (Dz. U. Nr 9, poz. 59
  z późn. zm.)

 6. Kodeks karny, art. 160

 7. Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r. z późn. zm.) – wybrane zagadnienia: Art. 4 § 1

 8. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późn. zm.)

 9. Konwencja o Prawach Dziecka.

Cel główny

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur stanowi troska o zdrowie
i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele
i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać niniejszego dokumentu.

Osoby, których dotyczy procedura

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor

oraz rodzice.

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury

 1. Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne
  i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników,
  za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

 2. Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

 

 1. Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej
  i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego
  i wewnętrznego.

 2. Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

 

Sposób prezentacji procedur

 1. Udostępnianie dokumentu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki

 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być także rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Postanowienia końcowe

 1. W trosce o trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowani praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

 2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

Lp.

wykaz procedur

1.

Procedura OGÓLNA bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

1.1.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

1.2.

Procedura postępowania w razie podejrzenia, że dziecko odbiera
z przedszkola rodzic ( prawny opiekun) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

1.3.

Procedura postępowania, gdy dziecko jest odbierane przez osobę niepełnoletnią

1.4.

Procedura postępowania, gdy rodzic ( prawny opiekun ) notorycznie odbiera dziecko po godzinach zajęć
w placówce.

1.5.

Procedura postępowania, w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka w przedszkolu

1.6.

Procedura postępowania w przypadku zauważenia u dziecka niebezpiecznych przedmiotów.

1.7.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw

1.8.

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola

1.9.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych

1.10.

Procedura bezpiecznego korzystania z komputera i urządzeń peryferyjnych

1.11.

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych

1.12.

Procedura monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola

1.13

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA WSZAWICY U DZIECI

1.14

PROCEDURA PORUSZANIA SIĘ PO SCHODACH

1.15

Procedura postępowania w przypadku wypadku w przedszkolu

Procedura 1:

Procedura OGÓLNA bezpiecznego pobytu dzieci
w przedszkolu
W TWORKOWIE

 

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska
  z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

 2. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. obowiązujących na terenie przedszkola.

 3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa odpowiada dyrektor i nauczyciele.

 4. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci jaka na nim spoczywa, a w przypadku ich narażenia ponosi za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.

 5. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia tj. 7.00 przez rodziców, bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i przyprowadzają do sali.

 6. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, sprawowanej zgodnie z ustalonym w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału.

 7. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie
  w grupie . Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

 8. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

 9. Dzieci poruszające się grupowo po schodach przestrzegają zasady – trzymania się poręczy, nie popychania się, nie skakania ze schodów, poruszania się jeden za drugim tzw:”gęsiego”. Grupa wchodząca i schodząca ze schodów zawsze jest pod opieką dwóch osób dorosłych.

 10. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci lub przypomina o rozkładzie pomieszczeń przedszkolnych, korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania
  z tego sprzętu.

 11. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w budynku dzieci oraz uniemożliwiając samowolne opuszczenie placówki przez dzieci stosuje się praktykę zamykania drzwi wejściowych w czasie pobytu dzieci w budynku przedszkolnym. W razie potrzeby rodzice lub interesanci korzystają ze dzwonka .

 12. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie
  i aktywnie poprzez realizację podstawy programowej i zajęć dodatkowych mając na uwadze warunki realizacji podstawy programowej oraz uwzględniając indywidualne możliwości i predyspozycje wychowanków.

 

 1. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z rodzicami podczas zabaw, zajęć dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

 

 1. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

 

 1. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

 2. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

 3. Przy przemieszczaniu się grupy po terenie przedszkola, jak i poza nim, dzieci ustawiają się parami, a dzieci młodsze mogą ustawiać się pojedynczo, jedno za drugim (zalecane
  na początku roku szkolnego).

 4. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym
  w przedszkolu regulaminem wycieczek i spacerów.

 5. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela w grupie najmłodszej.

 6. Codziennie rano konserwator ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe
  są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.
  Konserwator musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.

 7. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają
  z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych
  w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące
  w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

 8. Nauczyciel powinien wiedzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Obowiązkiem nauczycieli oraz osoby dyżurującej (woźnej, pomocy nauczyciela) w szatni jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

 9. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga
  od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie
  u nauczycielki mającej je pod opieką.

 10. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie przez nich upoważnione pisemnie. Nie odbieranie dziecka przez jednego
  z rodziców musi być potwierdzone orzeczeniem sądowym; upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola. Upoważnienia są ważne przez cały okres uczęszczania dziecka
  do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane i zmienione.

 11. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka
  z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.

 12. Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko
  w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą informację.

 13. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał,
  że nie jest ona w stanie
  zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola
  ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka
  lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.

 14. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola tj. do godziny 16.00.

 15. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

 16. Nauczyciel jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców. W sytuacji, gdy rodzic, prawny opiekun nie zgłosi
  się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka; w przypadku braku kontaktu z rodzicami – dyrektora. Nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej.

 17. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz: udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić rodziców lub prawnych opiekunów, podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola.

 18. Procedura powypadkowa określona jest w Instrukcji BHP obowiązującej w przedszkolu.

 19. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka
  w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.

 20. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać
  do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 21. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.

 22. Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy

 23. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.

 

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2014r.

Procedura 1.1.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
  poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

 3. Konwencja o Prawach Dziecka.

 4. Statut Przedszkola w Tworkowie

 

Postanowienia ogólne

 1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 

Przyprowadzanie dzieci

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice / opiekunowie.

 2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od godziny 7.00 przez rodziców /opiekunów.

 3. Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko w szatni.

 4. Rodzice/opiekunowie wprowadzają dziecko do sali i powierzają pod opiekę nauczycielce grupy.

 5. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.

 6. Rodzice /opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.

 7. Nauczycielka odbierająca dziecko od rodzica/ opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

 8. Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę.

 9. Rodzice dzieci 5 – letnich zobowiązani są do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej 3 dni.

 10. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów kontaktowych ( szczególnie numerów telefonów komórkowych).

 

Odbieranie dzieci

 1. Dzieci przebywające w przedszkolu 5 godzin należy odbierać od godz. 12.50 do 13.00

 2. Dzieci przebywające w przedszkolu 6 godzin należy odbierać od godz. 13.20 do 13.30

 3. Dzieci przebywające w przedszkolu cały dzień należy odebrać do godziny 16.00

 4. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców, bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

 5. Wydanie dziecka osobom innym, niż rodzice, może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez oboje rodziców i złożone u nauczycielek w grupie w teczce

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola w grupie …. ”
( wzór upoważnienia stanowi załącznik do procedury).

 1. Pisemne upoważnienie jest załącznikiem do karty zgłoszenia i składane jest na początku każdego roku szkolnego i obowiązuje przez cały rok szkolny.

 2. Dziecko nie będzie wydawane osobom niepełnoletnim.

 3. Odpowiedzialność nauczyciela oraz innych pracowników zatrudnionych w przedszkolu, kończy się z chwilą odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna.

 4. Rodzice, bądź osoby upoważnione przez nich, ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odbieranego przez nich dziecka, od momentu jego odebrania z grupy przedszkolnej.

 5. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 6. Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

 7. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
  W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.

Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma obowiązek poinformować o zdarzeniu dyrektora placówki.

 1. Dyrektor wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu odizolowanie dziecka
  od rodzica/ opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

 2. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.

 3. Rodzic / opiekun jest zobowiązany do bezpośredniego powiadomienia nauczycielki
  o zamiarze odbioru dziecka, w przypadku, gdy dzieci w godzinach odbioru przebywają w ogrodzie.

 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.

 5. Rodzice/ opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.

 6. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka

(np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

 1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

 2. W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce.

 3. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.

 4. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

 5. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

 6. Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie internetowej przedszkola
  w celu szczegółowego zapoznania się.

 

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci
oraz karty zgłoszenia dziecka do przedszkola

...................................................................................

Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka

..................................................................................

Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka

Oświadczenie

Do odbioru z przedszkola dziecka

.........................................................................................................

upoważniam /y następujące osoby:

 1. .......................................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

 1. .......................................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

 1. .......................................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

 1. .......................................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

 1. .......................................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

Tworków dnia ..................................... .................................... …………………………

podpis matki podpis ojca

Procedura 1.2.

Procedura postępowania w razie podejrzenia,
że dziecko odbiera z przedszkola

rodzic (prawny opiekun),
będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Wychowawca podejmuje następujące kroki:

   1. Powiadamia dyrektora placówki

   2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola.

   3. W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców po godz. 16 00, dyrektor placówki może podjąć dalsze kroki w postępowaniu po konsultacji z jednostką Policji. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – czy rodzice przebywają
    w domu, dyrektor mo
    że:

 1. podjąć decyzję, że wychowawca, bądź inny pracownik przedszkola może odprowadzić dziecko do domu;

 2. gdy nie ma rodziców, wspólnie z Policją podejmuje decyzje dotycząca dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).

 1. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

 2. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.

 3. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic / opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
  to wychowawca rozpoznaje
  sytuację domową i rodzinną dziecka, jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję ( specjalistę ds. nieletnich ) celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny.

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2013r.

Procedura 1.3.

Procedura postępowania, gdy dziecko jest odbierane
z przedszkola przez osobę niepełnoletnią

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

   1. Powiadamia dyrektora placówki.

   2. Nie wydaje dziecka, jednocześnie zawiadamia o tym fakcie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, zobowiązując do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

   3. W przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów, dyrektor może:

  1. Jeżeli sytuacja jest wyjątkowa, zwrócić się do policji o pomoc, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.

  2. Podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu przez pracownika przedszkola, jeśli rodzice są w domu, dziecko zostaje pod ich opieką lub opieką osoby pełnoletniej wskazanej w Karcie Dziecka przez rodziców.

  3. Zwrócić się o pomoc do policji w celu umieszczenia dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

 1. Sporządza notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia.

 2. Przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu.

 3. Jeśli powtarzają się przypadki odbierania dziecka z przedszkola, przez osoby niepełnoletnie, rodzic zobowiązany jest do dostarczenia aktu notarialnego, w którym powierza opiekę nad swoim dzieckiem wyznaczonej osobie.

 4. W szczególnych przypadkach dyrektor może o zaistniałym zdarzeniu powiadomić Sąd Rodzinny, informując o tym fakcie rodziców.

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2013r.

Procedura 1.4.

Procedura postępowania,

gdy rodzic ( prawny opiekun )

notorycznie odbiera dziecko
po godzinach zajęć placówki

 

 

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

  1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

  2. Dyrektor placówki po konsultacji z najbliższą jednostką policji, może podjąć decyzję o dalszych krokach. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu dyrektor może:

   1. Podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice to dziecko zostaje pod opieką rodziców lub innych osób pełnoletnich wskazanych w oświadczeniu).

   2. Gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej

  3. Sporządza notatkę służbową zaistniałego zdarzenia i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

  4. Wychowawca grupy, w której zaistniało dane zdarzenie, wzywa na rozmowę profilaktyczno – ostrzegawczą rodzica/ prawnego opiekuna, który łamie zasady obowiązujące w przedszkolu i powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania.

  5. W przypadku gdy rodzice/prawni opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania, dyrektor placówki powiadamia pisemnie o tym fakcie Policję ( specjalistę do spraw nieletnich ) lub Sąd Rejonowy. Przeprowadza również rozmowę z rodzicami / prawnymi opiekunami, informując ich o poczynionym w tej sprawie postępowaniu.

Procedura obowiązuje od 01.09.2013r.

Procedura 1.5.

Procedura postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka na placówce

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Zapewnia opiekę i udziela dziecku doraźnej pomocy medycznej.

 2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka
  o nieszcz
  ęśliwym wypadku.

 3. Jeśli zachodzi konieczność wzywa na miejsce lekarza.

 4. Domaga się pisemnej opinii lekarza stwierdzającej czy poszkodowane dziecko doznało ciężkich uszkodzeń ciała.

 5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

 6. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub

śmiertelnego, dyrektor podejmuje następujące kroki:

 1. Zapewnia natychmiastową pomoc i opiekę poszkodowanemu dziecku.

 2. Zawiadamia o wypadku rodziców dziecka, inspektora BHP, organ nadzorujący, Prokuraturę lub Policję, Kuratorium Oświaty i Radę Rodziców.

 3. Zabezpiecza miejsce wypadku.

 4. Powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku
  i sporz
  ądza protokół powypadkowy.

 5. Zatwierdza protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręcza niezwłocznie rodzicom i poucza ich o sposobie i trybie odwołania.

 6. Doręcza niezwłocznie protokół PIP.

 7. W przypadku zbiorowego zatrucia pokarmowego, powiadamia Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

Procedura obowiązuje od dnia 1.01.2012r.

Procedura 1.6.

Procedura postępowania w przypadku zauważenia
u dziecka niebezpiecznych przedmiotów

 

 

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Zabranie dziecku niebezpiecznego przedmiotu i zabezpieczenie go.

 2. Powiadomienie dyrektora.

 3. Powiadomienie rodziców/ opiekunów dziecka o powstałym zagrożeniu.

 4. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji
  i u
  świadomienie konsekwencji zabawy takimi przedmiotami.

 5. Nauczyciel oddaje przedmiot niebezpieczny rodzicom.

 6. Nauczyciel sporządza notatkę służbową.

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2013r.

Procedura 1.7.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

na placu zabaw

 

 1. W przedszkolu obowiązuje regulamin placu zabaw .

 2. Codziennie rano – do godziny 7:30 – konserwator sprawdza teren przedszkola, grabi piaskownice i likwiduje ewentualne zagrożenia

 • w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora przedszkola / nauczyciela
  go zastępującego / intendenta, a te osoby powiadamiają nauczycieli grup,

 • zaraz po sprawdzeniu terenu przedszkola, konserwator odnotowuje wynik kontroli
  w zeszycie kontroli terenu i budynku przedszkola,

 1. Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny pomoc nauczyciela danej grupy sprawdza teren i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia nauczyciela
  i dyrektora o tym zagrożeniu

 2. Przedmioty stanowiące bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi zabezpiecza dyrektor przedszkola i jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia na terenie przedszkola czynu karalnego zawiadamia organa ścigania, przekazując im zabezpieczone przedmioty

 3. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy,

 4. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy,

 • w czasie pobytu na placu przedszkolnym grupy dzieci 3-4 letnich nauczycielowi obowiązkowo pomaga pomoc nauczyciela i przebywa tam razem z nim,

 • w przypadku starszych grup opiekę sprawuje nauczyciel i dodatkowo jedna osoba dorosła

 1. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym musi być zamknięta brama wjazdowa
  do przedszkola:

 • bramę wjazdową zamyka konserwator, po uzyskaniu wcześniejszej informacji od pomocy nauczyciela lub nauczyciela grupy wychodzącej na plac przedszkolny.

 1. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła

 2. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury

 3. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu,

 4. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza)

 5. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką osoby dorosłej.

 6. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2013r.

Procedura 1.8.

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola

 1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym

 2. Nauczyciel udając się z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę
  w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola, skrupulatnie wypełniając dane

 3. Nauczyciel dokonuje wpisu przed wyjściem z przedszkola

 4. Zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola, w którym jest już odnotowana obecność dzieci

 5. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki w pobliskie tereny, nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel i pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci)

 6. Podczas przemieszczania się dzieci środkami PKS lub PKP na 10 dzieci przypada 1 opiekun

 7. W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w wycieczce bierze woźna oddziałowa, wyznaczona przez dyrektora lub nauczyciela

 8. Podczas dłuższych wyjść pieszych funkcję opiekuna może sprawować jeden z rodziców, który deklaruje znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu

 9. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel

 10. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, by szły parami w kolumnie, para za parą. Dzieci młodsze 3 – letnie mogą trzymać się tzw. węża spacerowego

 11. W czasie trwania wycieczki pieszej w pobliżu przedszkola lub spaceru, podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je, idąc chodnikiem od strony ulicy

 12. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę (kolumnę) i przypomnieć z dzieciom zasady bezpiecznego przekraczania jezdni

 13. Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami; nauczyciel asekuruje grupę, stojąc na środku jezdni, pierwsza parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi z ostatnią parą

 14. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć
  w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji

 15. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2013r.

Procedura 1.9.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych

 

1. W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola

 1. Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z dyrektorem przedszkola na 2 tygodnie przed wycieczką

 2. 4 dni przed wycieczką nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia komplet dokumentów zawierający kartę wycieczki z załącznikami:

 • plan wycieczki,

 • listę uczestników (w przypadku nieobecności dziecka przed planowaną wycieczką, lista i oświadczenie jest uzupełniona w czasie przyprowadzenia dziecka do godziny 8:00),

 • liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym,

 • lista telefonów kontaktowych rodziców przedszkolaków

 • oświadczenia podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów

 1. Wycieczka jest odnotowana w dzienniku zajęć,

 2. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel, pomoc nauczyciela woźne oddziałowe oraz inne osoby wskazane listą opiekunów (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci)

 3. W przypadku wycieczki grup 3 i 4-latków opiekę sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci)

 4. W czasie trwania wycieczki zadania opiekuna może wykonywać jeden z rodziców, który deklaruje znajomość regulaminu wycieczek i zasad sprawowania opieki w pisemnym oświadczeniu,

 5. Na wycieczkę zabierana jest w pełni wyposażona apteczka (co najmniej jedna na grupę)

 6. Podczas wycieczki zapewnia się napoje.

 7. Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin dzieciom zapewnia się suchy prowiant
  i napoje

 8. W przypadku choroby lub złego samopoczucia dziecka przed wyjazdem, nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców
  o zaistniałej sytuacji

 9. Dziecko może oczekiwać na przyjście rodzica w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2013r.

Procedura 1.10.

Procedura bezpiecznego korzystania z komputera
i urządzeń peryferyjnych

 

 1. Każdy nauczyciel zna i przestrzega instrukcji użytkowania komputera i urządzeń peryferyjnych oraz zawartych w nich zasad bezpieczeństwa

 2. Nauczyciel używa komputera i zasobów Internetu, jako pomocy dydaktycznej- źródła bogatych informacji, jest świadomy korzyści i zagrożeń

 3. Nauczyciel przedstawia dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z komputera, Internetu (szczególnie uświadamia dzieciom, iż są to urządzenia pod napięciem elektrycznym)

 4. Dzieci korzystają z komputera wyłącznie pod opieką nauczyciela lub odpowiednio przeszkolonej pomocy nauczyciela

 5. Nauczyciel stosuje następujące zasady:

 • towarzyszy dziecku podczas korzystania z oprogramowania oraz ze stron internetowych (poleca dzieciom i rodzicom wyłącznie bezpieczne strony)

 • rozmawia z dzieckiem i rodzicami o ryzyku (zakaz umawiania się i spotykania
  z osobami poznanymi w sieci)

 • uczy ostrożności podczas zabaw z komputerem (zakaz podawania prywatnych danych osobom obcym, logowanie się na stronach gier wyłącznie za zgodą i w obecności rodziców, nauczyciela)

 • uczy, że nie wszystkie informacje pochodzące z Internetu są prawdziwe

 • jest wyrozumiały dla dzieci, które nie chcą z niego korzystać lub są lękliwe, przestraszone (próbuje znaleźć przyczynę i omówić ją z rodzicami dziecka)

 • planuje czas korzystania dziecka z komputera (nie dłużej jak 15-30 minut w ciągu dnia)

 • po zakończeniu pracy z komputerem i innymi urządzeniami z nim współpracującymi, nauczyciel wyłącza i wypina je z sieci elektrycznej,

 • nauczyciel natychmiast zgłasza dyrektorowi awarie sprzętu, źle funkcjonujące oprogramowanie.

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2013r.

Procedura 1.11.

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych

 

 1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe przeprowadza je w czasie wynikającym
  z tygodniowego rozkładu zajęć, a w wyjątkowych sytuacjach – w czasie uzgodnionym
  z dyrektorem przedszkola.

 2. Zajęcia prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.

 3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odbiera dzieci od wychowawcy grupy i od tego momentu odpowiada za ich bezpieczeństwo (aż do chwili przekazania dzieci z powrotem pod opiekę nauczyciela).

 4. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe odprowadza i przyprowadza wszystkie dzieci razem. Nie dopuszcza się samowolnego wybiegania dzieci z zajęć.

 5. Niedopuszczalne jest podczas dodatkowych zajęć, pozostawienie dzieci bez opieki.

 6. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe na bieżąco zgłasza dyrektorowi lub nauczycielowi grupy zauważone niepokojące zachowania dzieci.

 7. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe każdorazowo sprawdza obecność dzieci na zajęciach, odnotowuje w dzienniku stan dzieci i temat zrealizowany w danym dniu.

 8. Przed rozpoczęciem zajęć, Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe potwierdza swoje przyjście u dyrektora przedszkola lub osoby go zastępującej. W przypadku nieobecności powinien wcześniej zgłosić dyrektorowi telefonicznie przyczynę tej nieobecności
  i uzgodnić termin odpracowania zaległości.

 9. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, którzy rozprowadzają dzieci do ich grup.

 

 

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2013r.

Procedura 1.12.

Procedura monitorowania osób wchodzących
i opuszczających teren przedszkola

 1. Przedszkole jest zamknięte od godziny:

 1. 9.00 do godziny 13.00

 2. 13.40 - do 15.00

 1. Każdy pracownik ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola

 2. Z chwilą spotkania osoby obcej lub zauważenia jej na placu zabaw przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o:

 • podanie celu wizyty,

 • nazwiska osoby, z którą chce się widzieć obca osoba,

 • prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,

 1. Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł Interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy, prosi innego pracownika
  o odprowadzenie Interesanta do drzwi i je zamyka

 2. W przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, ( gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie, nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie, bądź agresywnie), pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub nauczyciela
  go zastępującego lub intendenta.

 

 1. W przypadku powstania, pod nieobecność dyrektora, zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji, każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.

 2. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.

Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2013r.

Procedura 1.13.

Procedura POSTEPOWANIA WPRZYPADKU

STWIERDZENIA WSZAWICY W PRZEDSZKOLU

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedur

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2012 r.

Opis procedury

Wniosek rodziców na objęcie dziecka opieką przedszkolną oraz podpisaną umową (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę przedszkolną, bądź osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka .

Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców

W celach profilaktycznych dyrektor może zarządzić sprawdzenie czystości dzieci po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody rodzica

 1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną do kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

 2. Pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki, bądź higienistki w przedszkolu – osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

 3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

 4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

 5. Pielęgniarka lub higienistka przedszkolna (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

 6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 7. W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.

 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.

 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

 

Procedura 1.13.

Procedura PORUSZANIA SIĘ PO SCHODACH

 1. Grupa wchodząca lub schodząca ze schodów jest pod opieką zawsze dwóch osób dorosłych.

 2. Jedna osoba dorosła idzie na początku lub z boku ,druga na końcu rzędu dzieci.

 3. Dzieci poruszają się jeden za drugim tzw. „gęsiego”

 4. Dzieci wchodząc po schodach idą prawą stroną, trzymając się poręczy

 5. Dzieci schodząc ze schodów idą lewą stroną trzymając się poręczy.

 6. Podczas poruszania się po schodach dzieci nie popychają się, nie ciągną jeden drugiego, nie skaczą ze schodów.

 7. Nauczycielka każdorazowo przypomina dzieciom o zasadach bezpiecznego poruszania się po schodach.

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2014r.

 

Procedura 1.14.

ProceduraPOSTEPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOSCI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY WYCHOWANKOM PRZEDSZKOLA W TWORKOWIE

§ 1

Pracownicy Przedszkola w Tworkowie zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w przedszkolu dzieciom oraz stosowania i przestrzegania tych przepisów, w szczególności przepisów rozdziału czwartego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.).

§ 2

 1. Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola.

 2. Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu w Polsce.

§ 3

 1. W przypadku zaistnienia wypadku w przedszkolu pracownik przedszkola, który zauważył lub jest świadkiem zdarzenia, zobowiązany jest w pierwszej kolejności zapewnić opiekę poszkodowanemu dziecku poprzez wezwanie fachowej pomocy medycznej oraz powiadomieniu rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o zaistniałej sytuacji.

 2. Wzywający pogotowanie ratunkowe zobowiązany jest udzielić pracownikowi pogotowia ratunkowego wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza, ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego.

 3. Pracownik przedszkola będący świadkiem lub pracownik, który zauważył zdarzenie, zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku i w razie konieczności wyprowadzić pozostałe dzieci z miejsca zagrożenia, a jeśli nie ma możliwości zrobienia tego osobiście, powinien wezwać osobę, która dokona tych czynności.

§ 4

 1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji wymagającej nagłego działania poszkodowanemu udziela pracownik przedszkola, który zauważył wypadek lub jest świadkiem zdarzenia.

 2. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 3. Wykaz pracowników przedszkola przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 4. Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedlekarskiej powinna udzielić tej pomocy zgodnie z przyjętymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 5. Czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy powinny być prowadzone do czasu podjęcia czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy przez przybyłego na miejsce zdarzenia ratownika lub też do czasu rozpoczęcia medycznych czynności ratunkowych przez przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego.

§ 5

 1. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego do udzielającego pierwszej pomocy przedlekarskiej należy w szczególności wykonanie w razie konieczności opatrunku, ułożenie dziecka w bezpiecznej pozycji, wykonanie sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia.

 2. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem.

§ 6

 1. W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze z grupą wychowanków przedszkola jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.

 2. Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.

§ 7

 1. O zaistnieniu wypadku w przedszkolu niezwłocznie powiadamia się dyrektora przedszkola.

 2. Postępowanie po zaistnieniu wypadku w przedszkolu regulują przepisy rozdziału czwartego Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

§ 8

 1. W razie urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola nauczyciel może dokonać niezbędnych czynności mających na celu pomoc dziecku.

 2. O każdym przypadku wystąpienia urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel, pod którego opieką dziecko znajduje się, powiadamia w dniu zdarzenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz dyrektora przedszkola.

 3. Uraz nie stanowi wypadku.

 4. W przypadku wystąpienia urazów u dzieci będących pod opieką przedszkola nie sporządza się dokumentacji powypadkowej. Procedury powypadkowej, określonej w rozdziale czwartym wyżej cytowanego Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, nie stosuje się.

§ 9

 1. W przypadku podejrzenia choroby dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka, itp.) niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka, informując ich o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.

Załącznik do Procedury postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola w Tworkowie

Wykaz pracowników przedszkola przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej:

 1. Barbara Kasza

 2. Barbara Mokrosz

 3. Jolanta Pawlik

 4. Małgorzata Kolonko

 5. Beata Bobrowska

                                          Zrzut ekranu 2014-08-31 o 18.02.42