Koncepcja pracy Przedszkola w Tworkowie

Koncepcja pracy Przedszkola na rok 2014-2018

Koncepcja pracy Przedszkola w Tworkowie

na lata 2014 – 2018

Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć ,dowiedziałem się w przedszkolu”

(Robert Fulghun)

Przedszkole w Tworkowie to placówka przyjazna dziecku i rodzicom. Stwarza możliwości rozwoju we wszystkich sferach. Uczy samodzielności, pracy w zespole, odpowiedzialności. Umożliwia rozwój kompetencji, zainteresowań i zdolności dzieci oraz wspiera słabe strony wychowanków. Dba o bezpieczeństwo dzieci ,respektuje ich prawa oraz pielęgnuje i kultywuje tradycje regionalne. Stwarza warunki do nauki języków obcych jako przepustki do współczesnej Europy. Ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • Wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

 • zainteresowanie treściami i metodami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

 • samodzielność w myśleniu, działaniu

 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego, krytycznego myślenia,

 • umiejętność wykorzystania posiadanych wiadomości

 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami ,konfliktami

 • umiejętność pracy w zespole

 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań, niepełnosprawności

 • odporność na stres

 • Posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,

 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

 • podstawową wiedzę o świecie;

 • postawę pro aktywną

 • Umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

 • wykorzystywać poznane umiejętności

 • Komunikować się w języku obcym

 • rozumie, zna:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

 • zasady pracy w grupie, w zespole

 • zasady kultury współżycia, postępowania,

 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

 • potrzebę szanowania przyrody i środowisko oraz przestrzega ww. praw i zasad.

 • Nie obawia się:

 • występować publicznie,

 • reprezentować grupę, przedszkole,

 • chwalić się swoimi pomysłami, sukcesami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, językowymi,

 • wykazywać inicjatywę w działaniu,

 • wyrażania swoich uczuć.

 • Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju, − swobody myśli, sumienia i wyznania,

 • aktywnej, serdecznej miłości

 • - spokoju i samotności, gdy tego chce,

 • odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,

 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

 • wspólnoty i solidarności w grupie,

 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,

 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA

 • Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole

 • Prowadzenie działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz integrację z dziećmi niepełnosprawnymi

 • Wykorzystanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej narzędzi TOC

 • Stosowanie aktywizujących metod nauczania i wychowania z wykorzystaniem programu” Klucz do uczenia się”, „Kuferek Tajemnic”

 •  Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami.

 • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym

 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

 • Pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji naszego regionu

 • Promowanie nauki języków obcych

 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym i ścisła współpraca z instytucjami i organizacjami

ZASOBY LUDZKIE

 • Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i  odpowiedzialna kadra pedagogiczna

 • Specjaliści do zajęć wczesnego wspomagania, zajęć rewalidacyjnych

 • Przyjazna kadra administracyjno obsługowa.

 • Aktywni i sprzyjający rodzice

ZASOBY MATERIALNE:

 • Sale przestronne, estetyczne, wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka

Budynek przedszkola wyremontowany z ekologicznym ogrzewaniem

 • Duży ogród przedszkolny

 • Zabezpieczenie finansowe podstawowych wydatków

 • Pomoc finansowa rodziców

Lp.

Cel

pośredni

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1

Nauczyciele i pracownicy przedszkola są otwarci na wszelkie zmiany

Zapoznanie pracowników z koncepcją pracy przedszkola

Wspólne Rady Szkoleniowe nauczycieli i pracowników

Nauczyciele biorą udział w kursach, szkoleniach, warsztatach – uczą się od najlepszych

2014-2018

Dyrektor

2.

Rodzice są zaangażowani we współrealizację koncepcji przedszkola

Zapoznanie rodziców ze strategią/koncepcją i zadaniami wynikającymi ze strategii/koncepcji przedszkola

Wdrażanie i włączanie rodziców do realizacji zadań:

Pozyskanie informacji od rodziców na temat kompetencji rozwojowych, zainteresowań, zdolności, umiejętności własnego dziecka – karta informacyjna

Aktywne włączanie rodziców w organizację zajęć dydaktycznych – rodzic jako ekspert danej dziedziny (listonosz, górnik, krawcowa, fryzjer, ogrodnik, młynarz, piekarz, pszczelarz, strażak, sprzedawca, kucharka, pracownik socjalny)

Systematyczna współpraca rodzic – nauczyciel poprzez wymiana informacji pisemna, ustna, spotkania, rozmowy, zajęcia otwarte, udział w wycieczkach, uroczystościach,

Opracowanie wspólnie z rodzicami katalogu postaw, zachowań, umiejętności - wdrożenie w domu i w przedszkolu - kontrakt Rodzic – Przedszkole

2014-2018

2014-2018

Cyklicznie

w ciągu roku

Dyrektor

Dyrektor

Nauczyciele grup

Wychowawcy grup

W przedszkolu funkcjonuje efektywny system wsparcia nauczycieli i rodziców przez instytucje zewnętrzne w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości dziecka

Zaangażowanie partnerów do współpracy, między innymi. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogiczne, OPS

Opracowanie i wdrożenie systemu współpracy z instytucjami wspierającymi

2015-2018

Dyrektor

Korelacja pomiędzy diagnozą przedszkolną a zadaniami wynikającymi ze strategii

Wykorzystanie arkusza diagnozy przedszkolnej oraz opracowanie dodatkowych kart diagnozujących zadania wynikające ze strategii

2015/2016

2017/2018

Rada Pedagogiczna

PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA ODPOWIEDNIE WARUNKI PRACY I NAUKI.DBA O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

Dzieci w przedszkolu mają odpowiednie warunki nauki i zabawy oraz czują się w przedszkolu bezpiecznie

Prawa dziecka w przedszkolu są przez wszystkich znane i respektowane.

Uczenie szeroko pojętej tolerancji.

Propagowanie zdrowego stylu życia

Pomieszczenia przedszkolne dostosowane są do potrzeb dzieci. Wyposażone w bezpieczne i funkcjonalne meble, pomoce dydaktyczne, zabawki.

Nauczyciele przestrzegają wszystkich procedur dot. bezpieczeństwa w sali, ogrodzie, podczas wycieczek, wyjazdów, poruszania się po schodach…

Realizuje się tematykę dot: bezpiecznych zachowań, zdrowego stylu życia, racjonalnego żywienia. Organizuje się spotkania z policją, strażą, ratownikami medycznymi.

Realizuje się programy : Bezpieczne przedszkole, Czyste powietrze wokół nas…

Nauczyciele i pracownicy obsługi zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa poprzez empatyczne zachowania, życzliwość, indywidualne podejście do każdego wychowanka.

Nauczyciele, personel i rodzice znają prawa dziecka i je przestrzegają – prowadzenie pogadanek, informacje na stronie, gazetce.

Prowadzenie cyklicznych zajęć i pogadanek dotyczących praw dziecka

Przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

Uczenie dzieci szacunku do starszych, uwrażliwienie na niepełnosprawność i „inność „ dzieci. Tolerancja językowa, religijna. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez cykliczne organizowanie zajęć dot: zdrowego odżywiania, uprawiania sportów, hartowania ciała…

Organizacja spartakiady sportowej dla dzieci” Rosnę zdrowo ,bo sportowo”

Zachęcanie do spożywania zdrowych przekąsek poprzez wykonywanie z dziećmi :surówek, soków, kanapek….

Organizowanie spotkań z stomatologiem, pielęgniarką, pediatrą

Cały okres realizacji

Cały okres realizacji

Cały okres realizacji

Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi

Wszyscy nauczyciele i pracownicy przedszkola

Nauczyciela przedszkola

DZIECI WYKAZUJĄ SIĘ SAMODZIELNOŚCIĄ

Dzieci są samodzielne

Systematyczna nauka, pokaz, i monitorowanie zachowań dzieci w łazience: korzystanie z toalety, mycie rąk, wycieranie nosa

Ubieranie się, trzymanie narzędzia pisarskiego, umiejętne korzystanie z chusteczek

Posługiwanie się sztućcami, sprawne posługiwanie się przyborami, umiejętność samodzielnego ubierania i rozbierania się

Samodzielne przygotowanie miejsca i pomocy do wykonywania zadań

Przekazanie informacji na początku roku szkolnego o odpowiednim, wygodnym stroju dla dziecka ułatwiającym samodzielność dziecka

2014/2015

Dzieci 3 letnie

2015/2016

Dzieci 4 letnie

2016/2017

Dzieci 5 letnie

IX 2014-2018

Nauczyciel grupy 3 latków

Nauczyciel grupy 4 latków

Nauczyciel grupy 5 latków

Wychowawcy wszystkich grup

Współpraca z rodzicem w zakresie samodzielności dziecka

Uświadomienie rodzicom znaczenia samodzielności wpływającej na pozycje w grupie – warsztaty dla rodziców, pedagogizacja rodziców, spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, organizacja zajęć otwartych dających możliwość porównania samodzielności dziecka na tle grupy

Egzekwowanie od rodziców umiejętności wykształconych przez przedszkole, np. w szatni

2014-2018

Wszystkie lata

Wychowawcy wszystkich grup

Wychowawcy grup

Bezpieczeństwo dzieci zachęca do samodzielności

Jasno określone zasady bezpiecznego zachowania dziecka w przedszkolu – Kodeks bezpiecznego przedszkolaka, Realizacja tematów kompleksowych dotyczących bezpieczeństwa (Dzień Bezpiecznego Przedszkolaka, Tydzień Bezpiecznych Przedszkoli)

Cyklicznie co roku

Wychowawcy wszystkich grup

Dzieci mają możliwość samodzielnego dokonywania wyboru np.: zabawy, rodzaju zajęcia, wyrażania własnych opinii, ocen

Dzieciom daje się możliwości swobodnego dokonywania wyborów np.: miejsca zabawy, rodzaju zabawy ,zabawki.

Na zajęciach zachęca się dzieci do wyrażania własnych opinii, ocen stosując różnorodne metody min: burzy mózgów,

Organizuje się zabawy i zajęcia umożliwiające wybór aktywności : Realizacja projektów edukacyjnych, innowacji

Cały okres realizacji

Nauczyciele przedszkola

DZIECI POTRAFIĄ DZIAŁAĆ ZESPOŁOWO

Dzieci bawią się w grupach, zespołach

Wdrażanie i zachęcanie do zabaw zespołowych poprzez systematyczne prowadzenie zabaw kołowych, integracyjnych, tematycznych

Wykorzystanie narzędzi TOC – Kuferek Tajemnic, Klucz do uczenia się – Program literacki

2015-2018

Nauczyciel najstarszej grupy

Dziecko ma możliwość działania w grupie

Wcześniejsze wysyłanie dziecka do przedszkola (od 3 lat) – możliwość kontaktu z rówieśnikami

Organizowanie i nauka wspólnej zabawy, przydzielanie ról w zabawie

2014/2015

Nauczyciel grupy najmłodszej

Dzieci potrafią współdziałać oraz na drodze konwersacji podejmować wspólne decyzje

Zastosowanie narzędzi TOC w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej szczególnie w sytuacjach konfliktowych w grupie

2016/2017

2017/2018

Nauczyciel grupy 5 latków

Dobra organizacja pracy grupowej, zespołowej

Wykorzystanie do maksimum etatów pracowników obsługi przy organizacji technicznej zajęcia

Wykorzystanie potencjału dzieci i znajomość indywidualnych cech rozwojowych i możliwości wychowanków

2015/2016

Wychowawca grupy 5 latków

DZIECI CHĘTNIE UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH

Dzieci znają podstawy języka angielskiego, niemieckiego

Wprowadzenie elementów języka, podstaw poprzez zabawy, piosenki, wierszyki, proste struktury zdaniowe

Osłuchanie z językiem, rozumienie prostych poleceń, zwrotów

2014/2015

Nauczyciel grupy 3 latków

Rodzice zainteresowani nauką języków obcych przez dzieci

Uświadomienie rodzicom roli języków obcych we współczesnym świecie

Organizowanie zajęć otwartych co najmniej 2 razy w półroczu

Informacje o realizowanym programie na gazetce – piosenki, wierszyki

Przedstawienie korzyści finansowych i materialnych pozyskanych dzięki współpracy z AGMO, Konsulatem Niemiec w Opolu, DFK w Tworkowie

Udział rodziców w uroczystościach

Promowanie języka obcego w środowisku lokalnym i powiatowym poprzez

organizowanie Przeglądu Piosenki Niemieckiej – Kinderliederfestival

Oprawa artystyczna spotkań członków DFK

X 2014

Cyklicznie

VI- 2015,2018

Wg. hormon.

Corocznie VI

Nauczyciele wszystkich grup

Nauczyciele języków obcych

Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor, nauczyciel j. niem

Zapewnione środki

dydaktyczne

Pozyskanie środków budżetowych do realizacji zadań

Zwiększenie liczby projektów ze Stowarzyszeniem AGMO z Bonn

Co roku

Dyrektor

Opieka metodyka języka angielskiego

i niemieckiego

Współpraca z metodykiem języka angielskiego, języka niemieckiego

Udział nauczycieli w szkoleniach, warsztatach

2015/2016

Dyrektor

Wprowadzenie rozmów i scenek w przedszkolu w językach obcych

Zwiększenie nacisku na rozmowy na scenki i rozmowy dzieci

między sobą, słuchanie bajek w języku niemieckim, angielskim oglądanie filmów językowych

2016/2017

2017/2018

Nauczyciele języków

DZIECI AKTYWNIE DZIAŁAJĄ I TWORZĄ

Dzieci są aktywne w planowaniu i organizowaniu swoich działań

Wykorzystanie metod aktywizujących – narzędzia TOC, Kuferek Tajemnic, Klucz do uczenia się, Klanza, Pedagogika zabawy, Elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Praca szkolna C. Orffa, aktywne słuchanie muzyki B. Strauss, Techniki Frieneta

2014 -2018

Nauczyciele wszystkich grup

Przedszkole posiada środki i bazę wspierającą aktywność dzieci

Opracowanie planu finansowego zgodnie z potrzebami placówki

Zakup pomocy potrzebnych do organizacji zabaw badawczych i eksperymentów np. mikroskopy, lupy,

Zorganizowanie kącików zabaw

Organizowanie wycieczek edukacyjnych

Co roku w listopadzie

2015/2016

2015/2016

Dyrektor

Dyrektor

Nauczyciele wszystkich grup

Dzieci są ekspertami dla rówieśników

Dzieci przygotowują przedstawienia teatralne dla rówieśników

Dzieci tworzą karty pracy, książeczki, kolorowanki

Organizowanie zabawowych form pracy rozwijających naturalne zdolności dziecka do uczenia się

Wykorzystanie narzędzi TOC, Klucz do uczenia się, Techniki Frieneta

Współpraca między Przedszkolem a Szkołą Podstawową, GZOKSiT w Tworkowie

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Cały okres

Nauczyciele grup

Nauczyciele grup

Wychowawcy grup

PRZEDSZKOLE INDYWIDUALIZUJE PROCES UCZENIA

Przedszkole wspiera dzieci z deficytami rozwojowymi , daje szansę rozwoju na miarę możliwości psychofizycznych oraz wychwytuje dzieci zdolne

Diagnozowanie umiejętności dzieci. Prowadzenie pracy z dziećmi zdolnymi oraz wymagającymi wsparcia. Opracowanie i realizowanie indywidualnych planów pracy. Prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci z wadami wymowy.

Prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć rewalidacyjnych.

Umożliwienie dzieciom zdolnym rozwijanie uzdolnień poprzez dodatkowe działania motywujące, udział dzieci w konkursach.

Zapewnienie jak najlepszych warunków osiągania przez dzieci dojrzałości szkolnej. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Cały okres

Wg. potrzeb

Cały czas

Wychowawcy grup

specjaliści

PRZEDSZKOLE KULTYWUJE TRADYCJE REGIONU

W przedszkolu pielęgnuje się i kultywuje tradycje regionalne i umiłowanie ojczyzny

Zaznajamianie dzieci z tradycjami ziemi śląskiej oraz ich kultywowanie poprzez organizowanie okolicznościowych uroczystości. Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez KGW i inne organizacje lokalne.

Wspólne gotowanie potraw tradycyjnych przez KGW i przedszkolaki.

Organizowanie tygodnia śląskiego, nauka tańców i przyśpiewek śląskich.

Zaznajamianie dzieci z symbolami polskimi oraz wzbudzanie szacunku i miłości do ojczyzny.

2014-2018

Wychowawcy grup

RODZICE AKTYWNIE UCZESTNICZĄ W ŻYCIU PRZEDSZKOLA

Rodzice aktywnie współdziałają w życiu przedszkola

Angażowanie rodziców w życie codzienne przedszkola, wspólne organizowanie imprez, uroczystości przedszkolnych.

Pomoc rodziców w uzyskaniu dodatkowych funduszy na rzecz przedszkola.

Udział rodziców w spotkaniach organizowanych przez przedszkole i rodziców dotyczących kwestii : wychowawczo- dydaktycznych, zdrowotnych, żywieniowych .

Organizowanie spotkań ze specjalistami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, , dietetykiem, lekarzem i innymi specjalistami

2014-2018

2015-2018

Wychowawcy grup

Dyrektor

Przewodnicząca Rady rodziców

Rodzice współuczestniczą w realizacji podstawy programowej jako specjaliści w określonej dziedzinie

Cykliczne organizowanie przedstawień dla dzieci z udziałem rodziców.

Prowadzenie zajęć przez rodziców, jako specjalistów w danej dziedzinie.

2014-2018

Wychowawcy grup

Rodzice współuczestniczą w akcjach charytatywnych.

Organizowanie zbiórek zabawek, art. Spożywczych dla dzieci z rodzin ubogich.

Występy dla ludzi starszych.

Wykonywanie kartek świątecznych i drobnych prezencików dla podopiecznych Różanego Pałacu, Domu Starców.

Adopcja na odległość.

Szlachetna Paczka.

Góra Grosza.

2015-2018

Wychowawcy grup

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Przedszkole otwarte jest na potrzeby środowiska lokalnego, aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami lokalnymi na rzecz rozwoju dzieci i

Przedszkole pozyskuje informacje na temat potrzeb środowiska lokalnego-ankiety, wywiady

Przedszkole uczestniczy w konkursach i przeglądach organizowanych przez GZOKSiT

Przedszkole zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji – zapoznanie dzieci z charakterem działalności i pracy poszczególnych organizacji

Udział w uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez organizacje : występy dzieci z programem artystycznym, dożynki, święto emerytów, w DFK

Pielęgnowanie tradycji związanych z obchodzeniem lokalnych świąt, udział w spotkaniach z przedstawicielami środowiska lokalnego: strażak, listonosz, bibliotekarz, pszczelarz…

Przedszkole ściśle współpracuje ze szkołą – śledzi losy absolwentów, zapoznaje dzieci przedszkolne z budynkiem i obowiązkami szkolnymi, uczestniczy w uroczystościach szkolnych

2014-2018

Wychowawcy grup

dyrektor

PRZEDSZKOLE JEST SPRAWNIE ZARZĄDZANE

Przedszkole jest sprawnie, demokratycznie zarządzane z uwzględnieniem obowiązującego prawa oświatowego

Modyfikowanie procedur usprawniających pracę przedszkola.

Sprawne realizowanie zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja wewnętrzna prowadzi do podnoszenia jakości pracy przedszkola.

Praca zespołowa warunkiem efektywnej pracy i demokratycznego zarządzania placówką.

Realizacja projektów, działań nowatorskich.

2014-2018

Dyrektor przedszkola

Koncepcja zmodyfikowana i zredagowana przy współpracy z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.

Zatwierdzenie zmodyfikowanej koncepcji pracy przedszkola –uchwała Nr V/2015/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 30. 10. 2015r.

                                          Zrzut ekranu 2014-08-31 o 18.02.42