Plan pracy Przedszkola na rok 2017/2018

Plan pracy Przedszkola na rok 2017/2018

Plan pracy Przedszkola

w TWORKOWIE

na rok szkolny 2017/2018

(Załacznik nr 1 do uchwały nr ii/2017/2018

Z dnia 15.09.2017r.)

Podstawa prawna:

 • Statut przedszkola,

 • Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2016/2017,

 • Koncepcja pracy przedszkola,

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej…. Dz. U z 2017r. poz. 356

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Koncepcję pracy przedszkola.

 2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

 3. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.

 4. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2016/2017.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2016/2017:

 • Kontynuować zajęcia promujące czytelnictwo wśród dzieci, wzbogacać o nowe formy i metody kontaktu dziecka z książką

 • W dalszym ciągu należy kontynuować zajęcia wspomagające rozwój dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych i informować rodziców o efektach pracy.

 • Wypracować metody zachęcające ,mobilizujące dzieci do stosowania form grzecznościowych. Włączenie rodziców w ten zakres wychowawczy

 • Wypracować system wzmacniający wiarę dzieci nieśmiałych we własne możliwości, wyrażanie emocji i przeżyć poprzez zastosowanie różnorodnych metod i technik w tym również narządzi TOC

 • Dbać o bezpieczeństwo dzieci w salach, na podwórku , przy przemieszczaniu się po schodach

 • Wzbogacać przedszkole o pomoce do pracy indywidualnej.

Zawartość planu:

 1. Priorytety i podstawowe cele przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

 2. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2016/201

 3. Realizacja projektu edukacyjno – wychowawczego „Nasze drzewa”

 4. Zabawy matematyczne – skuteczne i przyjazne dziecku

 5. Kalendarz organizacji pracy przedszkola

 6. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym.

 7. Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci

 8. Współpraca ze szkołą podstawową

 9. Działania na rzecz środowiska społecznego

 10. Plan współpracy z instytucjami wspierającymi działania przedszkola w opiece nad dziećmi

 11. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci prowadzonych przez nauczycieli.

 12. Terminarz spotkań rady pedagogicznej.

 1. Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

 1. Wspieranie aktywności i kreatywności dziecka.

 2. Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci  poprzez realizację podstawy programowej

 3. Prowadzenie działań wychowawczo-profilaktycznych we współpracy z rodzicami

 4. Poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego- projekty edukacyjno - wychowawcze

 5. Organizowanie zespołowej pracy nauczycieli – doskonalenie stosowanych metod i form współpracy nauczycieli.

.

 1. Obszary działalności przedszkola – realizacja zamierzeń w roku szkolnym 2017/2018

 1. Zadania wychowawczo- dydaktyczne

Cel główny: Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym ,społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju z uwzględnieniem zadań profilaktyczno-wychowawczych oraz uczestnictwa w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci

Nauczyciele tworzą warunki do podejmowania przez dzieci różnego rodzaju inicjatyw, rozwijają aktywność i inwencję twórczą poprzez:

 • Organizowanie zabaw i zajęć muzycznych ,tanecznych, impresji plastycznych ,teatralnych ,mimicznych, technicznych, intencjonalnego ruchu

 • organizowanie spotkań z różnego rodzaju twórcami na terenie przedszkola lub poza nim, np. aktor, muzyk, plastyk itp.,

 • udział dzieci w konkursach rozwijających aktywność twórczą, organizowanych na terenie przedszkola i poza nim,

 • tworzenie warunków do eksperymentowania różnym materiałem plastycznym

 • eksponowanie prac dzieci na terenie placówki i poza nią,

 • stosowanie innowacyjnych form i metod rozwijających aktywność dzieci (np. metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, metoda dramy, Klucz do uczenia się…)

 • organizowanie występów wokalno-tanecznych, teatralnych przed grupą lub zaproszonymi gośćmi, pozwalających dziecku na twórcze wyrażanie własnych przeżyć i myśli (zabawy z elementami dramy i pantomimy),

 • wzbogacenie kącika teatralnego o ciekawe rekwizyty (kukiełki, pacynki, dekoracje itp.),

 • stosowanie muzykoterapii w ramach zajęć relaksacyjnych

 1. Realizacja zadań wychowawczo-profilaktycznych

Prowadzenie:

 • Zabaw i zajęć na temat właściwych zachowań,

 • Rozpoznawanie emocji swoich i innych- wypracowanie systemu wzmacniającego dzieci nieśmiałe

 • Przestrzeganie zasad Kodeksu Przedszkolaka i odwoływanie się do jego ustaleń w sytuacjach konfliktowych

 • Wzbudzanie szacunku i życzliwości w stosunku do starszych

 • Przestrzeganie zasad koleżeństwa

 • Samoistne używanie zwrotów grzecznościowych

 • Wzbudzanie szacunku do ojczyzny, symboli narodowych

 • Zabaw i zajęć utrwalających dobre nawyki,

 • Uwrażliwienie na krzywdę innych

 • Przestrzeganie zasad tolerancji

 • Propagowanie i upowszechnienie praw dziecka wśród dzieci i rodziców

Działania profilaktyczne:

Uświadamianie dzieci w zakresie istniejących zagrożeń poprzez pokazywanie skutków negatywnych zachowań i bezpośrednią obserwację oraz organizowanie zajęć poglądowych z zakresu:

 • unikania zabaw w niebezpiecznych miejscach,

 • unikania kontaktów z nieznajomymi,

 • zachowania ostrożności wobec nieznanych roślin i zwierząt,

 • zapoznania ze sposobem zachowania podczas pożaru,

 • udzielania pierwszej pomocy – postępowania w wypadkach urazów, omdleń, oparzeń (zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w warunkach nieobecności osób dorosłych),

 • zorganizowanie warsztatów dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 • zorganizowanie cyklicznych spotkań z policjantem (zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, które dzieci mogą spotkać w domu i na ulicy, np. obcy, nieznane zwierzęta),

 • organizacja wycieczek lokalnych (wyrabianie nawyków przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad, demonstracja tego, co można zrobić, aby być bardziej widocznym na drodze),

 • organizowanie spotkań ze strażakiem, wycieczka do siedziby straży pożarnej, poznanie numeru alarmowego, pozyskanie wiedzy, co dzieci powinny zrobić w sytuacjach zagrożenia

Kształtowanie nawyków w zakresie dbałości dzieci o własne zdrowie i bezpieczeństwo:

 • zaplanowanie w planach miesięcznych różnorodnych form zajęć z dziećmi propagujących zdrowie i bezpieczeństwo,

 • propagowanie zabaw i zajęć ruchowych w sali i na świeżym powietrzu

 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z terenu ogrodu przedszkolnego,

organizacja dnia w przedszkolu pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”

Przestrzeganie zasad zdrowego żywienia

 • Dni warzyw, owoców

 • Zapewnienie cały rok wody

 • Piramida żywności

 • Samodzielne przygotowywanie kanapek..

Nauczyciele i personel przedszkola zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa poprzez:

 • zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w przedszkolu,

 • przestrzeganie regulaminu dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w salach przedszkola (kodeks przedszkolaka),

 • opracowanie wzorów znaków piktograficznych dotyczących zdrowia, higieny i bezpieczeństwa,

 • prowadzenie zajęć uświadamiających dzieciom, jak należy dbać o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, środowisku (scenariusze),

 • przeprowadzanie pogadanek o bezpieczeństwie i zdrowiu – policjant ,strażak, higienistka, stomatolog..

 • przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników przedszkola z udziałem straży pożarnej

 1. Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej:

 • nauczyciele umożliwiają dzieciom kontakt z zawodowymi i ludowymi twórcami na terenie placówki i poza nią,

 • wyjazd do teatru, muzeum,

 • zorganizowanie spotkań z muzykami

 • udział w spotkaniach folklorystycznych w przedszkolu i poza nim

Cały rok szkolny

Analiza dokumentacji nauczycieli:

 • różnorodność stosownych zajęć twórczych rozwijających aktywność dzieci – arkusz do analizy dokumentacji,

 • dokumentacja zajęć z dziećmi uzdolnionymi – plany pracy z dzieckiem zdolnym, scenariusze zajęć,

 • analiza stosowania nowatorskich metod pracy z dziećmi – arkusz wywiadu z nauczycielem,

 • analiza dostępnych środków dydaktycznych stosowanych do rozbudzania ciekawości dzieci

Dokumentacja nauczycieli ,plany pracy– cały rok szkolny

Dokumentacja nauczycieli: plany miesięczne, zapisy w dzienniku- cały rok szkolny

Dokumentacja nauczycieli: plany miesięczne, zapisy w dzienniku- cały rok szkolny

Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz planu wycieczek

Nauczyciele grup

 1. Współpraca nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami

Cel główny: Współpraca nauczycieli jako zespołu – nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy:

 • analizowany jest roczny plan pracy, określane są potrzeby, co do rodzaju zespołów niezbędnych na dany rok szkolny, dyrektor powołuje zespoły nauczycieli,

 • powołane zespoły:

 • ds. profilaktyki, opieki i wychowania,

 • ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • ds. promocji,

 • ds. ewaluacji,

 • ds. procedur i regulaminów

 • zespoły wybierają koordynatora, ustalają plan pracy zespołu na dany rok oraz realizują działania w zakresie określonym w planie nadzoru (zespół ds. ewaluacji) i rocznym planie pracy przedszkola,

 • opracowanie sprawozdań z wykonanych zadań na półrocze i na koniec roku, zgłaszanie wniosków dotyczących zakresu zadań każdego zespołu, propozycje modyfikacji prac zdań na nowy rok szkolny

Opracowanie procedury pracy zespołowej w przedszkolu – wrzesień

Analiza planu pracy przedszkola – wrzesień

Dokumentacja potwierdzająca powołanie zespołów: protokoły rady pedagogicznej, plan nadzoru, roczny plan pracy

Sprawozdanie na półrocze i na koniec roku (propozycje zadań na nowy rok szkolny, arkusz analizy pracy nauczyciela)

Dyrektor,

Koordynatorzy, powołane zespoły

Nauczyciele doskonalą metody i formy współpracy:

 • udział nauczycieli w szkoleniowych radach pedagogicznych

 • prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli

Dokumentacja potwierdzająca udział nauczycieli w szkoleniowych radach

Cały rok szkolny

 

 

 1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci

Cel główny: Modyfikacja i wzbogacanie oferty zajęć w przedszkolu.

Nazwa zadania i sposób realizacji

Terminy realizacji, wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych, rozpoznawanie uzdolnień dzieci

Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, umysłowych, teatralnych dla dzieci, stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych dla dzieci

Arkusz obserwacji (diagnoza potrzeb rozwojowych i uzdolnień dzieci).

Dzienniki zajęć i zajęć specjalistów, plany pracy z dzieckiem – cały rok szkolny

Nauczyciele

Nauczyciele, nauczyciele specjaliści

Nauczyciele grup

 1. Realizacja projektu edukacyjno – wychowawczego „ Nasze drzewa”

Nazwa podejmowanych zadań i sposób ich realizacji

Terminy realizacji i wymagane dokumenty

Osoby odpowiedzialne za realizację

Projekt edukacyjno – wychowawczy- Nasze Drzewa

 1. Założenia projektu

Każda grupa przedszkolna adoptuje swoje drzewo w obrębie przedszkola. Poznaje je ,obserwuje podczas całego roku ,opiekuje się nim, sprząta wokół niego, wykorzystuje jego materiał do działalności twórczej.

 1. Ewaluacja projektu

 • obserwacje, konkursy i quizy, wystawki

 • arkusze diagnostyczne nabytych umiejętności i wiadomości dzieci

 • ankieta skierowana do rodziców

 1. Przygotowanie materiałów do wprowadzenia projektu

 

 1. Informowanie rodziców o prowadzonym projekcie

 2. Ewaluacja projektu

X- 2017- VI 2018

Nauczyciele grup

 1. Zabawy matematyczne – skuteczne i przyjazne dziecku

L.p.

Działania

Termin

Odpowiedzialny

 

Realizacja projektu „Lubię matematykę – rozwijanie umiejętności matematycznych w przedszkolu”

Stwarzanie warunków do realizacji zabaw matematycznych aby stałaysię skuteczne i przyjazne dziecku.

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki poszczególnych grup,

 

Utworzenie w każdej grupie wiekowej kącików „Nasze matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. służące do działań matematycznych – współpraca w tym zakresie z rodzicami

Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie nauczycielki

 

Opracowanie zestawów materiałów do edukacji matematycznej „Bawmy się matematyką” zawierającej zbiór wierszy, piosenek, zagadek, wyliczanek, quizów, konkursów oraz scenariuszy

Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie nauczycielki.

Osoby odpowiedzialne za zbieranie materiałów

Kwaśnica M, Pawlik J

 

Jesienne figury” – ozdabianie figur geometrycznych jesiennymi darami natury – wystawa prac w holu przedszkola.

Październik

2017

Wszystkie nauczycielki

 

Prowadzenie zabaw i zajęć wykorzystaniem matematyki sensorycznej i konstrukcji z programu Klucz do Uczenia się

Cały rok

Kasza B, Mokrosz B, Pawlik J

 

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców dotyczących edukacji matematycznej

Zgodnie
z planem współpracy
z rodzicami

Wszystkie nauczycielki

 

Geometryczne cudaki”- tworzenie zabawek z kartonów – ekspozycja najciekawszych prac w holu przedszkola

Marzec 2018

Wszystkie nauczycielki

 

Mamo , Tato pobaw się ze mną – wykorzystanie gier planszowych , bierek, pchełek i innych do kształtowania umiejętności matematycznych

Kwiecień 2018

PawlikJ, Kasza B

 

Systematyczny zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych związanych z edukacją matematyczną

Rok szkolny 2017/2018

Dyrektor

 

Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej

o nowe pozycje literaturę związane z zabawami matematycznymi

Rok szkolny 2017/2018

Dyrektor przedszkola

 

Udział rady pedagogicznej, w kursach, szkoleniach, warsztatach dotyczących edukacji matematycznej w przedszkolu

Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie nauczycielki

Dyrektor

V. Kalendarz Organizacji Pracy Przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Przedszkole w Tworkowie funkcjonuje cały rok szkolny, który rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych przedszkole funkcjonuje bez przerw.

Wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017r.

 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2017 r,

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r.

 • Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r.

 • Poniedziałek Wielkanocny – 17.04.2017r.

 • Święto Pracy – 1 maja 2018 r.

 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2018r.

 • Boże Ciało – 15.06.2017r.

Kalendarz roku szkolnego:

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2017r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna w szkole

23.12.2017

01.01.2018

3.

Ferie zimowe w szkole

29.01.2018

11.02.2018

4.

Wiosenna przerwa świąteczna w szkole

29.03- 03.04.2018

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30.06.2018r.

7.

Przerwa letnia

lipiec 2018 – przedszkole dyżurujące

01.08.-30.08.2018r.

 

 

VI. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2017/2018

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Kasza B

Wrzesień

Pasowanie na przedszkolaka

Nauczyciele grup

29.09.2017

Światowy Dzień Uśmiechu

Pawlik J

Październik

Spotkanie z Górnikami

Nauczyciele grup

4 Grudzień

Spotkanie ze św. Mikołajem

Dyrektor, RR

6 Grudzień

Konkurs na kartkę świąteczną

Nauczyciele grup

Grudzień

Wieczór wigilijny

Dyrektor,Nauczyciele grup

Grudzień

Bal karnawałowy

Nauczyciele grup

Styczeń

Biesiada z Babcią i Dziadkiem

Dyrektor, Nauczyciele grup

Styczeń

Powitanie wiosny – Zielony Dzień w przedszkolu

Nauczyciele grup

Marzec

Kinderliederfestival

Kasza B

Kwiecień

Święto Mamy i Taty


nauczyciele grup

Maj

Pożegnanie starszaków

Nauczyciele dzieci RR

Czerwiec

Festyn rodzinny

Dyrektor, nauczyciele, RR

Czerwiec

VII.Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Zebrania z rodzicami (rozpoczynające rok) – poznanie oczekiwań rodziców, zawarcie kontraktów wzajemnych oczekiwań, wybór rad oddziałowych

Nauczycielki grup

Do 12 września

 • Zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola i innymi dokumentami przedszkola min. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, Procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu i innymi

Nauczycielki grup

Do 12 września

 • Zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych

 • Wykaz programów wychowania przedszkolnego

Nauczycielki grup

Do 12 września

Spotkanie trójek grupowych, ustalenie rady rodziców i planu jej działania oraz spotkań z dyrektorem

Dyrektor, rodzice

Do 20 września

Indywidualne kontakty – wywiad z rodzicami w celu poznania środowiska rodzinnego dziecka, włączenie arkusza wywiadu do teczki obserwacji pedagogicznych

Nauczyciele

Wrzesień –listopad

Organizacja zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców

Nauczyciele grup

Pierwszy, drugi semestr

Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola oraz tablicach grupowych informacji dla rodziców o zadaniach realizowanych w przedszkolu (wiadomości, umiejętności, postawy, wiersz, piosenka).

Nauczyciele grup

Przed rozpoczęciem każdego miesiąca

Dzień Informacji dla rodziców – przekazanie wiadomości o wynikach obserwacji, o postępach dzieci

Nauczyciele grup

Raz w miesiącu

Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli

Specjaliści

Zgodnie z harmonogramem

Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci – przygotowanie materiałów dla rodziców (strona internetowa)

Zespół ds. profilaktyki, opieki i wych.

Raz na dwa miesiące

 • Pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości. Udział rodziców w wycieczkach.

 • Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców.

Nauczyciele grup

Na bieżąco

Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola

Nauczyciele grup

Czerwiec 2018

Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

 • plan współpracy,

 • listy obecności na zebraniach,

 • ewidencja rozmów z rodzicami,

 • protokoły,

 • zgody rodziców,

 • upoważnienia

Nauczyciele
grup

Rok szkolny

2017/2018

 1. Plan współpracy ze szkołą podstawową

Zadanie/sposób realizacji

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania

Miejsce realizacji zadania

Termin

Nawiązanie współpracy z dyrektorem, w szkoły i nauczycielkami klas I.

Kasza B, Pawlik J

Szkoła podstawowa

Październik

Poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrz.

 

Zapoznanie dzieci przedszkolnych ze starszymi kolegami z młodszych klas szkoły podstawowej.

 

Zapoznanie z nauczycielkami ze szkoły.

Nauczycielki grup przedszkolnych

Droga z przedszkola do szkoły, szkoła podstawowa

Październik

Zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (sale lekcyjne, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna,).

 

Wizyta w bibliotece szkolnej.

Nauczycielki grup przedszkolnych, nauczycielka ze szkoły, bibliotekarka

Budynek szkolny

Listopad

Udział w imprezach organizowanych przez szkołę lub przedszkole.

Nauczycielki szkoły/przedszkola

Przedszkole/szkoła

Rok szkolny

Podsumowanie współpracy – spotkanie z rodzicami, dziećmi sześcioletnimi oraz nauczycielami przedszkola i szkoły.

Nauczycielki grup przedszkolnych, nauczyciele szkoły

Przedszkole/szkoła

Czerwiec

 

 1. Działania na rzecz środowiska społecznego

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Udział w akcji charytatywnej „Zakrętki dla Malwinki”

Sedlaczek M

Cały rok

Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”

Kolonko M

Grudzień

Przygotowanie przedstawienia dla starszych i samotnych

Kasza B , Pawlik J

Styczeń

Edukujemy – Pomagamy” zbiórka baterii REBA

Mokrosz B

Rok szkolny

Udział w dożynkach parafialnych

 

Kasza B, Pawlik J

sierpień

 

 1. Plan współpracy z instytucjami wspierającymi działania przedszkola w opiece nad dziećmi

Lp

Rodzaj Instytucji

Cel współpracy

Termin

1

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna

w Raciborzu

1.Wsparcie merytoryczne nauczycieli w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

2..Konsultacje ze specjalistami poradni w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3. Przeprowadzenie przesiewowych badań słuchu dzieci przedszkolnych

4. Udział specjalistów poradni w spotkaniach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju

5. Organizowanie szkoleń dla rodziców w przedszkolu

X

w miarę potrzeb

XI

II

III

2

OPS w Krzyżanowicach

1.Pomoc dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej – zwolnienia z opłat za żywienie

2.Pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi- wspólne organizowanie uroczystości, imprez

IX, I

XII, IV

3.

Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu

1Konsultacje ze specjalistami Centrum w celu zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju dzieciom z dysfunkcjami.

2.Korzystanie z pomocy dydaktycznych i sprzętu do rehabilitacji dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

w miarę

potrzeb

w miarę

potrzeb

 1. Przydział zadań dodatkowych oraz zajęć dodatkowych z dziećmi

Lp.

Zadanie

Imię i nazwisko i nauczyciela

 

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

Kasza B, Kwaśnica M

 

Dokumentacja – losy absolwentów

Mokrosz B

 

Kronika przedszkolna

Kasza B, Kwaśnica M,Pawlik J

 

Biblioteczka przedszkolna

Kolonko M

 

Sprzęt gimnastyczny,

Chudecka J

 

Gabinet terapeutyczny

Selaczek M, Zygar G

 

Drzewko podziękowań

Sedlaczek

 

Dekoracje korytarza, sal

Kasza B. Pawlik J, Mokrosz B, Kolonko M, Sedlaczek M

 

Kącik dla Rodziców

Wychowawcy grup

 

Informacje o szkoleniach ,kontakt z instytucjami

Kolonko M, Kwaśnica M

 

Organizacja teatrzyków z zewnątrz

Pawlik J

 

Przekaz informacji od dyrektora

Kasza B

 

Kąciki przyrody, Kąciki Książki w salach

Kasza B. Pawlik J, Mokrosz B, Kolonko M

 

DFK

Kasza B

 

Poradnia psychologiczno - Pedagogiczna

Sedlaczek M, Zygar G

Zajęcia dodatkowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczna- bezpłatne

1.

Język niemiecki

Kasza B

2

Religia

Miensopust E

3.

Terapia logopedyczna

Liptak P

4.

Zajęcia dla dzieci zdolnych

Nauczyciele grup

5.

Zajęcia wspierające w ramach bieżącej pracy z dzieckiem

Nauczyciele grup

6

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z opinią ppp

Sedlaczek M, Chudecka J, Zygar G

7

Zajęcia rewalidacyjne w ramach kształcenia specjalnego dla dzieci z orzeczeniem ppp

Sedlaczek M, Chudecka J, Zygar G

Zajęcia dodatkowe płatne 1,00zł

1

Język angielski

Starok K

2

Klucz do uczenia się

Nauczyciele grup

3

W świecie bajki i teatru

Nauczycielki grup

 

XII.Harmonogram zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Rodzaj rady pedagogicznej

Tematyka (propozycje porządku zebrania)

Termin

1.

Rada organizacyjna

 • Przedstawienie nowych zarządzeń władz oświatowych i gminnych..

 • Przedstawienie aneksu do arkusza organizacji pracy.

 • Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć.

 • Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia.

 • Ustalenie organizacji WDN.

 • Zapoznanie z treścią regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

 • Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego.

Sierpień

2.

Rada organizacyjna

 • Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

 • Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2017/2018

 • Przypomnienie treści regulaminu rady pedagogicznej.

 • Aktualizacja i przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczyciela.

Do 15 Września

3

Rada

Szkoleniowa

Analiza nowych aktów prawnych

Analiza statutu

Październik

4

Rada szkoleniowa

Przedszkolak w świecie matematyki”. Kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Listopad

5

Rada organizacyjna

Przedstawienie do zaopiniowania założeń planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy

 

Grudzień

6.

Rada podsumowująca

 • Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w pierwszym półroczu.

 • Wypracowanie wniosków i kierunków zadań do pracy na drugie półrocze bieżącego roku szkolnego.

 • Przedstawienie wyników pracy indywidualnej, wspierającej rozwój prowadzonej w pierwszym półroczu przez nauczycieli (zajęcia wspomagające, zajęcia z dzieckiem zdolnym).

 • Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju dziecka

 • Przedstawienie raportu zespołu ewaluacyjnego za pierwsze półrocze działalności wychowawczo-
  -dydaktycznej w przedszkolu

Luty

7

Rada

Szkoleniowa

Metoda projektu w wychowaniu przedszkolnym

Marzec

8.

Rada

organizacyjna

 • Przedstawienie i zaopiniowanie arkusza organizacji pracy na kolejny rok szkolny.

Kwiecień

9.

Rada podsumowująca

 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Informacja o wynikach z nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.

 • Podsumowanie rocznej pracy przedszkola, wnioski do pracy na kolejny rok szkolny.

 • Raport ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny – przedstawienie przez zespoły ds. ewaluacji.

 • Wydanie opinii o programach wychowania przedszkolnego realizowanych w bieżącym roku szkolnym – ewaluacja.

 • Wnioski o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny

Czerwiec

Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 września2017 r.

Plan pracy Przedszkola

w TWORKOWIE

na rok szkolny 2017/2018

                                          Zrzut ekranu 2014-08-31 o 18.02.42