Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Przedszkola w Tworkowie

 

INFORMACJE OGÓLNE

Przedszkole w Tworkowie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00

W przedszkolu od 01. 09.2017r. funkcjonują 4 oddziały przedszkolne.

Przedszkole w Tworkowie prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci 3- 6 letnich w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka zapewnia dziecku nabywanie doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju

nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, spacery ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa, która uczy: samodzielności, kreatywności ,podejmowania decyzji , odpowiedzialności, pracy w grupie, zasad współżycia w grupie.

Codziennie w każdej grupie prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w oparciu o program przedszkolny „Od zabawy do nauki” i inne programy przedszkole

Wszystkie dzieci mają możliwość nauki j .niemieckiego i j. angielskiego.

Prowadzona jest grupa z nauczanym językiem mniejszości narodowej – niemieckiej.

W dwóch grupach ,gdzie są dzieci 6 – letnie prowadzona jest religia.

Prowadzimy zajęcia  dodatkowe min: „Klucz do uczenia się”, „ w Krainie Baśni i Bajki”, Zabawy taneczne z elementami zumby, zajęcia z wykorzystaniem mat sensorycznych Realizujemy również program ekologiczny „Czyste powietrze wokół nas”, „ Nie Truj sąsiada” oraz wiele projektów dydaktyczno – wychowawczych: Żywienie na wagę złota, Na sportowo jest zdrowo, Moje drzewo…

Dzieci wymagające wsparcia objęte są bezpłatną pomoc psychologiczno - pedagogiczną

Dzieci z wadami wymowy są pod opieką specjalisty, który systematycznie prowadzi terapię logopedyczną. Logopeda pracuje w poniedziałki od godziny 8.00 do godziny 15.00. i w piątek od godz. 13.30 do 15.30. Dzięki zatrudnionym specjalistom: logopeda, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, przy akceptacji organu prowadzącego przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci, które posiadają opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wczesne wspomaganie to specjalistyczna pomoc dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do 7 lat na podstawie opinii z poradni  oraz  zajęcia rewalidacyjne w ramach kształcenia specjalnego  dla dzieci z orzeczeniem Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej

.Przedszkole to miejsce prze wszystkim zabawy i nauki przez zabawę. Wszystkie działania prowadzane są w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju każdego wychowanka w sferze fizycznej emocjonalnej, społecznej i poznawczej Dzieci chętnie uczestniczą we wszystkich formach działalności przedszkola: zabawach ruchowych, tematycznych, dydaktycznych, dramowych, zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych, przyrodniczych ,matematycznych, rozwijających mowę i myślenie, zajęciach językowych. Pielęgnujemy i podtrzymujemy tradycje lokalne. Przedszkole często organizuje spacery, wycieczki do środowiska przyrodniczego, lokalnego. Z grupami starszymi wyjeżdżamy do muzeum, teatru, kina, szkoły muzycznej. Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu społeczności wiejskiej biorąc udział w uroczystościach i imprezach środowiskowych.. Przedszkolaki chętnie występują na deskach Centrum Kultury i nie tylko, uczestnicząc w przeglądach i konkursach artystycznych. Samo zaś przedszkole organizuje mnóstwo uroczystości wewnętrznych, zewnętrznych i wiele ciekawych inicjatyw mniejszego lub większego wymiaru.

 

 

                                          Zrzut ekranu 2014-08-31 o 18.02.42